+420 493 792 070

+420 732 718 407

skola@zslb.cz

Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín

Komenského 95

Lázně Bělohrad 507 81

IČ: 70879150

+420 493 792 070

+420 732 718 407

skola@zslb.cz

Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín

Komenského 95

Lázně Bělohrad 507 81

IČ: 70879150

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍD ZŠ

PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

V souladu s § 164 odst. 1, písm. a) a v souladu s § 165 odst. 1, písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanoví ředitelka Základní školy K. V. Raise Lázně Bělohrad, že ve školním roce 2022/23 otevře 2 první třídy s maximálním počtem 30 žáků na třídu.

Zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2022/23 bude probíhat v budově ZŠ v Komenského ulici v termínu 22. 4. 2022 v době od 14 hodin do 18 hodin. K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem v předem stanoveném čase (podle elektronické přihlášky zde – lze vyplnit od 28. 3. do 19. 4.). S sebou přinese rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce dítěte.

K zápisu pro školní rok 2022/23 přicházejí a zápis absolvují:

  • děti narozené v období 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016
  • děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku
  • děti, které dovrší 6 let věku po 1. 9. 2022, nejpozději však 30. 6. 2023
    V tomto případě je nutné doložit:
    • u dětí, které dosáhnou věku 6 let v období 1. 9. – 31. 12. 2022, doporučení PPP/SPC,
    • u dětí, které dosáhnou věku 6 let v období 1. 1. – 30. 6. 2023, doporučení PPP/SPC a pediatra

Pokud zákonní zástupci žádají pro své dítě odklad školní docházky, vyplní v elektronické přihlášce také Žádost o odklad školní docházky, zároveň zajistí doporučení PPP/SPC a pediatra (doručit do školy nejdéle do 31. 5. 2022).

Kritéria pro přijetí dítěte k základnímu vzdělávání:

Škola přijímá:
1. děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti školy
2. sourozence žáků školy
3. ostatní děti z nespádových oblastí

Spádové oblasti – Choteč, Lukavec u Hořic, Mlázovice, Svatojanský Újezd, Šárovcova Lhota.

Elektronické přihlášení k zápisu bude spuštěno od 28. 3. 2022 do 19. 4. 2022 na stránkách školy www.zslb.cz

Pokud se nemůžete ve výše uvedeném termínu k zápisu dostavit, rádi si s vámi domluvíme náhradní termín, nejpozději však do 30. 4. 2022.

V případě jakýchkoli nejasností kontaktujte školu:  
lacinova@zslb.cz, tel. 603 995 321,
alacinova@zslb.cz, tel. 731 773 510.

K zápisu do ZŠ v období od 1. do 30. dubna nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu 9. června 2022 od 15 : 00 hodin do 17 : 00 hodin

Для зарахування до ЗНЗ у період з 1 по 30 квітня не можуть подати заяву іноземці з візою з метою терпимості перебування на території ЧР відповідно до § 33 (1) Закону про перебування іноземців на території ЧР ( “біженці”) з місцем перебування у споживчій зоні. Для цих іноземців-біженців призначений термін зарахування 9 червня 2022 року з 15:00 до 17:00 години.

Těší se na vás všichni pedagogičtí pracovníci školy.