+420 493 792 070

+420 732 718 407

skola@zslb.cz

Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín

Komenského 95

Lázně Bělohrad 507 81

IČ: 70879150

+420 493 792 070

+420 732 718 407

skola@zslb.cz

Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín

Komenského 95

Lázně Bělohrad 507 81

IČ: 70879150

Školní poradenské pracoviště

PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Školní poradenské pracoviště zajišťuje na naší škole specializované pedagogické činnosti na základě vyhlášky č. 72/ 2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních a č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných ve znění pozdějších předpisů

Vedoucí školního poradenského pracoviště

Mgr. Štěpánka Beránková – výchovný poradce

Členové školního poradenského pracoviště:

Mgr. Miroslava Brychtová – ředitelka školy

Mgr. Ondřej Flégl – školní metodik prevence

Mgr. Gabriela Prodělalová – školní psycholožka

Mgr. Dita Hylmarová – školní psycholožka

Mgr. Lidmila Grohová – školní speciální pedagog

Činnost ŠPP

– budování příznivého klimatu školy

– kariérové poradenství

– koordinace aktivit souvisejících s volbou vzdělávací a profesní dráhy žáků

– průběžné monitorování zájmu žáků o budoucí studium a profesi se zvláštním zřetelem k žákům nerozhodnutým, k žákům se zdravotními a sociálními problémy, k žákům nadaným

– odborná pomoc při integraci a inkluzi žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

– pomoc při realizaci rovných příležitostí žáků

– pomoc při zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně nadaných

– metodická podpora pedagogů při zajišťování podpůrných opatření 1. stupně

– spolupráce s PPP a SPC v případě žáků s vyšším stupněm podpory

– poradenská činnost pro zákonné zástupce

– prevence sociálně patologických jevů

– včasná intervence v případě řešení výchovných problémů

– práce s kolektivem třídy

– realizace a koordinace aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, agresivity a dalších sociálně patologických jevů

– monitorování sociálně patologických jevů či jejich rizika

– poskytování přímé podpory žákům a jejich zákonným zástupcům s rizikem či projevy sociálně patologických jevů

– koordinace spolupráce školy s Policií ČR, krizovými centry, kurátory a pracovníky OSPOD a dalšími odborníky

– spolupráce při zajišťování besed, přednášek a aktivit pro třídní kolektivy

Činnost členů školního poradenského pracoviště

– je vedoucím školního poradenského pracoviště, je podřízen ředitelce školy

– koordinuje:

 • spolupráci členů školního poradenského pracoviště a jeho komunikaci s vedením školy

 • spolupráci členů školního poradenského pracoviště s ostatními pedagogickými pracovníky

 • spolupráci školy se školskými poradenskými zařízeními: pedagogicko -psychologickými poradnami, speciálně pedagogickými centry, středisky výchovné péče
 • metodickou pomoc učitelům, žákům i jejich zákonným zástupcům v oblasti školní problematiky

 • pomoc při vytváření plánů pedagogické podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a pro žáky nadané a mimořádně nadané

 • evidenci absence žáků nad 100/150 hodin na jedno pololetí, projednávání případů s třídními učiteli, se zákonnými zástupci žáků a žáky, návrhy opatření z toho vyplývající
 • sledování projevů záškoláctví u žáků školy, přesná evidence neomluvených hodin, projednání případů s třídními učiteli se zákonnými zástupci žáků, žáky, spolupráce s OSPOD, návrhy opatření

dále:

 • sleduje společně s třídními učiteli žáky neprospívající, hledá příčiny školní neúspěchu a navrhuje způsoby, jak situaci řešit
 • pomáhá řešit konfliktní situace ve škole (zákonný zástupce žáka – učitel, učitel – žák, žák – žák)
 • společně s metodikem prevence pomáhá třídním učitelům při řešení rizikového chování žáků hlavně projevy šikany
 • vede administrativu své činnosti – zápisy z jednání, evidence konzultací
 • neustále se vzdělává, sleduje nabídku vzdělávacích kurzů v rámci DVPP a vybraných se aktivně účastní

– zajišťuje:

 • průzkum volby povolání ve spolupráci s třídními učiteli

 • shromažďování informací a metodických pokynů k volbě povolání včetně jejich předávání žákům, jejich zákonným zástupcům a třídním učitelům

 • individuální poradenství pro žáky a jejich zákonné zástupce

 • metodické vedení při vyplňování přihlášek jejich evidenci a včasné odesílání na střední školy a učiliště

 • metodická pomoc zákonným zástupcům při odvolávacím řízení při přijímacím řízení na střední školy

– je podřízen vedoucímu školního poradenského pracoviště

– zajišťuje spolupráci se školským poradenským zařízením (PPP, SPC) v souvislosti s podpůrnými opatřeními pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a pro žáky nadané a mimořádně nadané na obou stupních základní školy

koordinuje:

 • péči o žáky se speciálním vzdělávacími potřebami a žáky nadané a mimořádně nadané

 • metodickou pomoc učitelům, žákům i jejich zákonným zástupcům v oblasti školní problematiky

 • pomoc při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a pro žáky nadané a mimořádně nadané

 • pomoc při vytváření plánů pedagogické podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a pro žáky nadané a mimořádně nadané na 1. a 2. stupni ZŠ

 • speciálně-pedagogické poradenství ve škole

 • metodické vedení asistentů pedagoga ve škole

 • evidenci zpráv z vyšetření ze školských poradenských zařízení:

 • doporučení z vyšetření ze školských poradenských zařízení pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 • pomoc třídním učitelům při vyplňování školního dotazníku pro školská poradenská zařízení

 • odesílání dotazníků

 • shromažďování doporučení ze školských poradenských zařízení, vysvětlení a pomoc učitelům při realizaci doporučení ze zprávy

 • organizaci a péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:

 • metodická pomoc při projednávání individuálních vzdělávacích plánů a plánů pedagogické podpory s třídními učiteli a zákonnými zástupci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a mimořádně nadaných

 • konzultace s pracovníkem školského poradenského zařízení při tvorbě doporučení pro žáka se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané a mimořádně nadané

  dále zajišťuje:

 • speciálně-pedagogické vzdělávací činnosti

 • individuální a skupinovou reedukaci u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 • individuální péči a vedení žáků nadaných a mimořádně nadaných

 • připravuje a upracuje podmínky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 • připravuje a upravuje podmínky pro žáky nadané a mimořádně nadané

 • poskytuje metodickou pomoc a odborné informace z oblasti speciální pedagogiky pro pedagogické pracovníky školy

 • poskytuje poradenskou a konzultační pomoc zákonným zástupcům žáka

 • na žádost vyučujících provádí náslechy v hodinách, dle nich pak navrhuje další postup v péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 • pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole (zákonný zástupce žáka – učitel, učitel – žák, žák – žák)

 • neustále se vzdělává, sleduje nabídku vzdělávacích kurzů v rámci DVPP a vybraných se aktivně účastní

– je členem školního poradenského pracoviště, je podřízen vedoucímu školního poradenského pracoviště

koordinuje:

 • realizaci Minimálního preventivního programu ve škole, poskytuje odborné vedení a metodickou pomoc všem pedagogickým pracovníkům školy

 • aktivity školy zaměřené na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, nekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování žáků

 • spolupráci se školskými zařízeními a s orgány státní správy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence rizikového chování

 • vzdělávání všech pedagogických pracovníků v oblasti prevence

  zajišťuje:

 • přípravu Minimálního preventivního programu, podílí se na jeho realizaci, podle aktuálních potřeba a podmínek program inovuje a vyhodnocuje jeho účinnost

 • vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli)
 • spolupráci s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování jednotlivých žáků a tříd

 • předávání informací a zpráv o realizovaných preventivních programech zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům školy a školskému poradenskému zařízení

 • vhodné odborné a metodické materiály a pomůcky pro preventivní aktivity školy

 • specifické oblasti činnosti:

 • spolupracuje s třídními učiteli a výchovným poradcem při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů

 • vede administrativu svojí činnosti – dokumentace aktivit, evidence konzultací

 • neustále se vzdělává, sleduje nabídku vzdělávacích kurzů v rámci DVPP a vybraných se účastní

– je členem školního poradenského pracoviště

– zajišťuje:

 • psychologické poradenství ve škole pro žáky, jejich zákonné zástupce, pedagogické pracovníky
 • pomoc pedagogickým pracovníkům, žákům a jejich zákonným zástupcům při řešení problémů v oblasti výchovy a vzdělávání
 • samostatně zajišťuje:
 • diagnostiku při výukových a výchovných problémech žáků

 • konzultace pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce žáků

 • aktivity pro vytváření pozitivního klimatu tříd na 1. a 2. stupni ZŠ ve spolupráci s třídními učiteli a metodikem prevence

 • na zakázku učitelů či ostatních pracovníků školního poradenského pracoviště pracuje dlouhodobě s třídními kolektivy

 • pomáhá ke zkvalitnění spolupráce mezi pedagogickými pracovníky školy

 • pomáhá ke zkvalitnění vztahů mezi žáky a třídním učitelem

 • nabízí a realizuje testy profesní orientace

 • v oblasti prevence školního neúspěchu pomáhá žákům dlouhodobě selhávajícím ve vzdělávání

 • dle zájmu připravuje pracovní semináře pro učitele

 • neustále se vzdělává a pracuje na svém odborném růstu